سیدمصطفی میرسلیم در توییتی خواستار «برخورد قاطعانه» دولت با یک تهدید شد.

سیدمصطفی میرسلیم در توییتی خواستار «برخورد قاطعانه» دولت با یک تهدید شد.