مواضع اقتصادی دولت سیزدهم آن چنان جذاب مطرح می‌شود که گویی یک چراغ جادو در اختیار سید ابراهیم رئیسی است.

مواضع اقتصادی دولت سیزدهم آن چنان جذاب مطرح می‌شود که گویی یک چراغ جادو در اختیار سید ابراهیم رئیسی است.