عباس عبدی به انتخاب وزیر اموزش و پرورش توسط ابراهیم رئیسی واکنش نشان داد.

عباس عبدی به انتخاب وزیر اموزش و پرورش توسط ابراهیم رئیسی واکنش نشان داد.