اقتصادنیوز: جمهوری اسلامی در سرمقاله به دولت توصیه کرد با مردم صادق باشد.

اقتصادنیوز: جمهوری اسلامی در سرمقاله به دولت توصیه کرد با مردم صادق باشد.