این که یک سیاستمدار آمریکایی به جای اینکه مستقیماً خواسته و توصیه خود را به حکومت طالبان منتقل کند، از آنها می‌خواهد به حرف های عبدالحمید گوش کنند، جای تأمل دارد….

این که یک سیاستمدار آمریکایی به جای اینکه مستقیماً خواسته و توصیه خود را به حکومت طالبان منتقل کند، از آنها می‌خواهد به حرف های عبدالحمید گوش کنند، جای تأمل دارد.