فدراسیون جهانی هندبال طی نامه ای از داوران هندبال در سراسرجهان خواست تا مواردی را در دوران قرنطینه و مبارزه با ویروس کرونا لحاظ کنند.

فدراسیون جهانی هندبال طی نامه ای از داوران هندبال در سراسرجهان خواست تا مواردی را در دوران قرنطینه و مبارزه با ویروس کرونا لحاظ کنند.