کرج- آیا در هنگام روزه‌داری می توان درمان دندانپزشکی انجام داد؟

کرج- آیا در هنگام روزه‌داری می توان درمان دندانپزشکی انجام داد؟