اگر جایی قرار است با حساب و کتاب گسترش و توسعه یابد می‌بایست برای آن جا طرحی جامع تهیه شود که بر اساسِ آن جاهای مناسب برای گسترشِ زمین‌های زیرِ کشت یا به جهتِ درخت‌کاری و نیز خانه‌سازی و ارتفاعِ خانه‌ها و حریم‌‌ها مشخص شوند…

اگر جایی قرار است با حساب و کتاب گسترش و توسعه یابد می‌بایست برای آن جا طرحی جامع تهیه شود که بر اساسِ آن جاهای مناسب برای گسترشِ زمین‌های زیرِ کشت یا به جهتِ درخت‌کاری و نیز خانه‌سازی و ارتفاعِ خانه‌ها و حریم‌‌ها مشخص شوند