استاندار گیلان توسعه گردشگری و جذب گردشگر را به معنی ویلاسازی ندانست و یادآور شد: باید شرایط زیست محیطی و منابع طبیعی و چشم‌انداز روستاها را حفظ کنیم تا جذب گردشگر اتفاق بیفتد….

استاندار گیلان توسعه گردشگری و جذب گردشگر را به معنی ویلاسازی ندانست و یادآور شد: باید شرایط زیست محیطی و منابع طبیعی و چشم‌انداز روستاها را حفظ کنیم تا جذب گردشگر اتفاق بیفتد.