اصلاح رابطه مالی به هیچ عنوان در رشد هزینه‌کردها تاثیری ندارد، چون اصلاح مالی دولت به معنای شفاف تر شدن قرارداد ها و توسعه صنعت نفت خواهد بود؛ بنابراین، با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، شاهد توسعه سرمایه گذاری‌ها در حوزه انرژی، تشدید شفافیت‌ها …

اصلاح رابطه مالی به هیچ عنوان در رشد هزینه‌کردها تاثیری ندارد، چون اصلاح مالی دولت به معنای شفاف تر شدن قرارداد ها و توسعه صنعت نفت خواهد بود؛ بنابراین، با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، شاهد توسعه سرمایه گذاری‌ها در حوزه انرژی، تشدید شفافیت‌ها و امکان نظارت در هزینه‌های شرکت ملی نفت خواهیم بود.