مسئول بسیج سازندگی آذربایجان شرقی با اشاره به شروع مرحله سوم رزمایش کمک مؤمنانه گفت: در این مرحله از رزمایش کمک مؤمنانه ۴۵ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان نواحی شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی توزیع خواهد شد….

مسئول بسیج سازندگی آذربایجان شرقی با اشاره به شروع مرحله سوم رزمایش کمک مؤمنانه گفت: در این مرحله از رزمایش کمک مؤمنانه ۴۵ هزار بسته معیشتی میان نیازمندان نواحی شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی توزیع خواهد شد.