در ماه مهر تورم نقطه ای در شش کالا ببیش از 100 درصد به ثبت رسیده و به عبارت دیگر بیش از دو برابر افزایش داشته است. به طور کلی وضعیت قیمت ها هر ماه روندی متفاوت را از خود برجای می گذارد. …

در ماه مهر تورم نقطه ای در شش کالا ببیش از 100 درصد به ثبت رسیده و به عبارت دیگر بیش از دو برابر افزایش داشته است. به طور کلی وضعیت قیمت ها هر ماه روندی متفاوت را از خود برجای می گذارد.