یک تحلیلگر بازارهای مالی مهم ترین داده‌های اقتصادی که در هفته پیش رو منتشر می شوند را بررسی می کند.

یک تحلیلگر بازارهای مالی مهم ترین داده‌های اقتصادی که در هفته پیش رو منتشر می شوند را بررسی می کند.