عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقداماتی که دولت سیزدهم در ۹ ماه گذشته انجام داده، مثبت، امیدبخش و امید آفرین و در راستای بهبود شرایط بوده است به نتیجه رسیدن اقدامات دولت نیاز به زمان دارد و مردم باید به دولت مجال بدهند….

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقداماتی که دولت سیزدهم در ۹ ماه گذشته انجام داده، مثبت، امیدبخش و امید آفرین و در راستای بهبود شرایط بوده است به نتیجه رسیدن اقدامات دولت نیاز به زمان دارد و مردم باید به دولت مجال بدهند.