یک پلنگ با توانایی حیرت انگیز خود به همراه شکاری که انجام داده بود از درخت بالا رفت و همه را متعجب کرد.

یک پلنگ با توانایی حیرت انگیز خود به همراه شکاری که انجام داده بود از درخت بالا رفت و همه را متعجب کرد.