مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی است.

مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی است.