تهران- ایرنا- ناکامی‌های پیاپی آمریکا در صحن شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و انزوای کاخ سفید در میان متحدان دیرینه، برآیند همین برجامی است که برخی آگاهانه و شماری نیز از سر ناآگاهی آن را به چالش می‌کشند….

تهران- ایرنا- ناکامی‌های پیاپی آمریکا در صحن شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و انزوای کاخ سفید در میان متحدان دیرینه، برآیند همین برجامی است که برخی آگاهانه و شماری نیز از سر ناآگاهی آن را به چالش می‌کشند.