مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در صفحه توییتری خود درباره مرگ یک زن در صف دریافت نفت نوشت.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در صفحه توییتری خود درباره مرگ یک زن در صف دریافت نفت نوشت.