محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهوری در مورد تغییرات بودجه توئیتی را منتشر کرد.

محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهوری در مورد تغییرات بودجه توئیتی را منتشر کرد.