ایلان ماسک امروز، دوشنبه در توییتی از احتمال مرگ مشکوک خود سخن گفت.

ایلان ماسک امروز، دوشنبه در توییتی از احتمال مرگ مشکوک خود سخن گفت.