دبیر شورای عالی امنیت ملی توئیتی را درباره دیدارش با نخست وزیر عراق منتشر کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی توئیتی را درباره دیدارش با نخست وزیر عراق منتشر کرد.