علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی از هفته پر ترافیک دیپلماسی ایران خبر داد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی از هفته پر ترافیک دیپلماسی ایران خبر داد.