باید انتقال اشرف حکیمی به پاری سن ژرمن را قطعی تلقی کرد.

باید انتقال اشرف حکیمی به پاری سن ژرمن را قطعی تلقی کرد.