توئیتر امروز -‌یکشنبه- حساب کاربری سخنگوی طالبان را تعلیق کرد.

توئیتر امروز -‌یکشنبه- حساب کاربری سخنگوی طالبان را تعلیق کرد.