نعمت چگینی از ساخت مجموعه تلویزیونی «بوقلمون» خبر داد.

نعمت چگینی از ساخت مجموعه تلویزیونی «بوقلمون» خبر داد.