رییس پلیس آگاهی پایتخت: پنج مالباخته شناسایی شدند و کارشناسان ارزش ریالی اموال به سرقت رفته را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند. متهمان برای کشف جزئیات پرونده و شناسایی سایر جرائم احتمالی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند….

رییس پلیس آگاهی پایتخت: پنج مالباخته شناسایی شدند و کارشناسان ارزش ریالی اموال به سرقت رفته را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند. متهمان برای کشف جزئیات پرونده و شناسایی سایر جرائم احتمالی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند.