در جریان این ناآرامی‌ها چهار نفر از آتش‌نشانان دچار مصدومیت و راهی بیمارستان شدند.

در جریان این ناآرامی‌ها چهار نفر از آتش‌نشانان دچار مصدومیت و راهی بیمارستان شدند.