عضو سابق شورای شهر تهران اجرای طرح تفصیلی را لازم و ضروری خواندو گفت: ما باید توجه بسیار زیادی به اجرای طرح تفصیلی داشته باشیم. تراکم و تعداد طبقات در تهران به قدری زیاد شده است که شهر دیگر توانایی پذیرش آن را ندارد….

عضو سابق شورای شهر تهران اجرای طرح تفصیلی را لازم و ضروری خواندو گفت: ما باید توجه بسیار زیادی به اجرای طرح تفصیلی داشته باشیم. تراکم و تعداد طبقات در تهران به قدری زیاد شده است که شهر دیگر توانایی پذیرش آن را ندارد.