جدا از تفاوت های سیاسی با شورای شهر و دولت ، مجمع نمایندگان استان تهران تمام قد ، در کنار و پشتیبان ارکان ستاد عملیاتی کرونا می‌باشد –

جدا از تفاوت های سیاسی با شورای شهر و دولت ، مجمع نمایندگان استان تهران تمام قد ، در کنار و پشتیبان ارکان ستاد عملیاتی کرونا می‌باشد –