تهران به عنوان پایتخت کشورمان در دهه‌های اخیر به لحاظ معماری روی اصول درستی پیش نرفته و امروز به یک شهر بی‌هویت تبدیل شده است. زاکانی، شهردار تهران نیز خود به این مساله معترف……

تهران به عنوان پایتخت کشورمان در دهه‌های اخیر به لحاظ معماری روی اصول درستی پیش نرفته و امروز به یک شهر بی‌هویت تبدیل شده است. زاکانی، شهردار تهران نیز خود به این مساله معترف…