رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: تنها ۳۸ درصد از بنزین استاندارد است و مابقی خارج از استاندارد تولید می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: تنها ۳۸ درصد از بنزین استاندارد است و مابقی خارج از استاندارد تولید می‌شود.