سال ۱۸۴۸ آدامس برای اولین بار وارد بازار شد و ​به شکل تجاری به فروش رسید، جان کورتیس تاجری آمریکایی بود که آدامس را اولین بار به عنوان کالایی تجاری عرضه کرده و به فروش رساند…

سال ۱۸۴۸ آدامس برای اولین بار وارد بازار شد و ​به شکل تجاری به فروش رسید، جان کورتیس تاجری آمریکایی بود که آدامس را اولین بار به عنوان کالایی تجاری عرضه کرده و به فروش رساند