یک روزنامه نگار عراقی از نخست وزیر این کشور به اتهام همدستی در حمله به پارلمان عراق شکایت کرد.

یک روزنامه نگار عراقی از نخست وزیر این کشور به اتهام همدستی در حمله به پارلمان عراق شکایت کرد.