تهران-ایرنا- پاسخ رد متحدان آمریکا به زیاده خواهی‌های کاخ سفید در حالی از سوی برخی منتقدان دولت و برجام ستیزان به فریبکاری و بزک تعبیر می‌شود که چنین تفسیری با واقعیات نظم نوین جهانی در تناقض است….

تهران-ایرنا- پاسخ رد متحدان آمریکا به زیاده خواهی‌های کاخ سفید در حالی از سوی برخی منتقدان دولت و برجام ستیزان به فریبکاری و بزک تعبیر می‌شود که چنین تفسیری با واقعیات نظم نوین جهانی در تناقض است.