مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران به تشریح تمهیدات این سازمان برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار صیفی‌جات پرداخت.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران به تشریح تمهیدات این سازمان برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار صیفی‌جات پرداخت.