شبکه تلویزیونی ام بی سی عربستان در یک برنامه بایدن را به سخره گرفت. 

شبکه تلویزیونی ام بی سی عربستان در یک برنامه بایدن را به سخره گرفت.