ایلنا: شاگردان قلعه نویی در ورزشگاه شهید سلیمانی به تمرین پرداختند.

ایلنا: شاگردان قلعه نویی در ورزشگاه شهید سلیمانی به تمرین پرداختند.