این تمرین تا ساعت ١٨:١۵ ادامه داشت.

این تمرین تا ساعت ١٨:١۵ ادامه داشت.