کلیپ از تمرین نوبت شب پنجشنبه (۱۰ آبان) ملی پوشان فوتبال ساحلی در اردوی جزیره‌ی قشم

کلیپ از تمرین نوبت شب پنجشنبه (۱۰ آبان) ملی پوشان فوتبال ساحلی در اردوی جزیره‌ی قشم