مهلت ثبت نام برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تا روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه تمدید شد.

مهلت ثبت نام برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تا روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه تمدید شد.