​اقتصادنیوز: دولت عربستان ممنوعیت سفر اتباع خود را به ایران بار دیگر تمدید کرد.

​اقتصادنیوز: دولت عربستان ممنوعیت سفر اتباع خود را به ایران بار دیگر تمدید کرد.