رکنا ورزشی: تمدید قرار داد چند بازیکن در دستور کار استقلالی ها قرار گرفته است.

رکنا ورزشی: تمدید قرار داد چند بازیکن در دستور کار استقلالی ها قرار گرفته است.