رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت:فرایند اخذ رای در استان اصفهان تا ساعت در صورت حضور مراجعه کننده تا ساعت ۲۳تمدید شد.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت:فرایند اخذ رای در استان اصفهان تا ساعت در صورت حضور مراجعه کننده تا ساعت ۲۳تمدید شد.