رکنا ورزشی: بازیکن مغضوب استقلال با شرایط خاصی مشغول ترک این تیم است.

رکنا ورزشی: بازیکن مغضوب استقلال با شرایط خاصی مشغول ترک این تیم است.