وزیر امور خارجه در پیامی از ورزشکاران پارالمپیک کشورمان تمجید کرد.

وزیر امور خارجه در پیامی از ورزشکاران پارالمپیک کشورمان تمجید کرد.