آلیو سیسه، سرمربی سنگال در نشست خبری قبل از بازی با ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

آلیو سیسه، سرمربی سنگال در نشست خبری قبل از بازی با ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.