امسال هم مانند سال‌های گذشته، استایل و تیپ‌های مختلفی از حضور بازیگران در جشنواره‌ها و موقعیت‌های داخلی و خارجی دیده‌ایم.

امسال هم مانند سال‌های گذشته، استایل و تیپ‌های مختلفی از حضور بازیگران در جشنواره‌ها و موقعیت‌های داخلی و خارجی دیده‌ایم.