رکنا: محمدرضا زائری نوشت: یکی از هنرمندان مشهور در خلال گفتگویی خصوصی، خاطره ای از مرحوم شهید سردار قاسم سلیمانی نقل کرد که نشان دهنده ابعاد ناشناخته ای از شخصیت آن شهید بزرگوار است….

رکنا: محمدرضا زائری نوشت: یکی از هنرمندان مشهور در خلال گفتگویی خصوصی، خاطره ای از مرحوم شهید سردار قاسم سلیمانی نقل کرد که نشان دهنده ابعاد ناشناخته ای از شخصیت آن شهید بزرگوار است.