مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا انجام نخواهد شد و محل مذاکرات، شهر وین نخواهد بود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا انجام نخواهد شد و محل مذاکرات، شهر وین نخواهد بود.