تکلیف تیم آینده کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی کشورمان و فصل قبل آاک آتن به زودی مشخص می‌شود.

تکلیف تیم آینده کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی کشورمان و فصل قبل آاک آتن به زودی مشخص می‌شود.